STATUT KOMITETU TOWARZYSTWA DANTE ALIGHIERI W WARSZAWIE

ZAREJESTROWANY W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM 

PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWA XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY - NR 0000934305 PREAMBUŁA

Komitet Towarzystwa Dante Alighieri w Warszawie, jest stowarzyszeniem kulturalnym działającym w strukturach Towarzystwa Dante Alighieri w Rzymie, ale od niej niezależnej, zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w oparciu o Umowę o uznaniu zawartą z Siedzibą Główną Towarzystwa Dante Alighieri w Rzymie.

Towarzystwo Dantego Alighieri (włoski: Società Dante Alighieri) jest stowarzyszeniem promującym kulturę i język włoski na całym świecie. Sieć Towarzystwa Dante Alighieri jest obecna w ponad 60 krajach. Towarzystwo powstało we Włoszech w lipcu 1889 r. i nosi imię Dantego Alighieri (1265–1321), poety pierwszego renesansu z Florencji, autora Boskiej Komedii, uznanego za ojca języka włoskiego.

Pierwsze oddziały tej organizacji w Polsce powstały w okresie międzywojennym w Katowicach (1920), Krakowie (1922) oraz Warszawie (1924).

W skład pierwszego i kolejnych zarządów oraz wśród najaktywniejszych członków organizacji w Warszawie byli wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, czołowe osobistości świata nauki, kultury i sztuki, działacze administracji miejskiej, przedstawiciele warszawskiego oraz mazowieckiego ziemiaństwa i arystokracji, osoby reprezentujące stan duchowny, redaktorzy prasowi, pracownicy warszawskiej rozgłośni radiowej. Patronat nad Towarzystwem objął Ambasador Królestwa Włoch w Polsce Giovanni Cesare Majoni (1923-1929).

Do celów statutowych zaliczono szerzenie znajomości języka i kultury włoskiej wśród Warszawiaków i Mazowian oraz popularyzowanie kultury polskiej w Italii, co realizowano poprzez utrzymywanie czytelni czasopism włoskich i biblioteki dzieł włoskich, urządzanie odczytów dla członków o kulturze włoskiej i stosunkach polsko-włoskich, urządzanie kursów języka włoskiego, urządzanie imprez towarzyskich i artystycznych.

W ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej oddział Towarzystwa Dante Alighieri w Warszawie podtrzymywało wysoki poziom merytoryczny wykładów i odczytów organizowanych dla Warszawiaków, dobierając ich tematykę do oczekiwań słuchaczy, nawiązując do różnych rocznic, przybliżając postacie z włoskiej kultury, literatury, nauki, sztuki. Organizowano konferencje, akademie, projekcje filmów, wystawy. Prezentowano również autorskie filmy artystyczne, krajoznawcze.

Wraz z wybuchem II wojny światowej aktywność Towarzystwa Dante Alighieri w Warszawie została zlikwidowana.

Obecnie przyznawanym przez Towarzystwo Dante Alighieri Certyfikaty PLIDA są oficjalnym dyplomem, uznawanym w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych na podstawie konwencji zawartej z włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i zatwierdzonym przez Uniwersytet "La Sapienza" w Rzymie.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Komitet Towarzystwa Dante Alighieri w Warszawie zwane w dalszej części statutu „Komitetem”, jest stowarzyszeniem dobrowolnym, niezależnym, samorządnym i apolitycznym, zawiązane na czas nieograniczony.

2. Komitet jest członkiem włoskiego Towarzystwa Dante Alighieri z siedzibą w Rzymie w oparciu o Umowę o uznaniu zawartą z Siedzibą Główną Towarzystwa Dante Alighieri.

3. Komitet może posługiwać się skróconą nazwą Komitet Dante Alighieri Warszawa.

4. Komitet dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

5. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o Towarzystwie Dante Alighieri z siedzibą w Rzymie, należy przez to rozumieć włoską organizację pożytku publicznego pn. Siedzibę Główną Towarzystwa Dante Alighieri przy Piazza Firenze 27, 00-186 Roma (po włosku: Società Dante Alighieri con sede in Roma), posiadającą nr identyfikacji podatkowej międzynarodowej IT80101070581.

§ 2. 1. Terenem działania Komitetu jest Miasto Stołeczne Warszawa, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ono prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i także poza jej granicami.

2. Komitet może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 3. Siedzibą Komitetu jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 4. 1. Komitet działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261 ze zm.), postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji podpisana w Rzymie dnia 12 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 232, poz. 1707) oraz niniejszego Statutu.

2. Komitet posiada osobowość prawną. 

§ 5. Komitet używa pieczęci z nazwą, siedzibą i określeniem formy prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podpisywanymi umowami.

 

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA KOMITETU

§ 6. Celem Komitetu jest pielęgnowanie i krzewienie języka i kultury włoskiej w Warszawie. W tym zakresie Komitet działa na rzecz Towarzystwa Dante Alighieri z siedzibą główną w Rzymie oraz wspiera realizację jej misji instytucjonalnej.

§ 7. 1. Komitet realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1)      Upowszechnianie wiedzy o języku włoskim, jego odmianach, normach i kryteriach oceny jego użycia.

2)      Promocję języka włoskiego jako wartości, ochronę języka włoskiego jako nośnika tożsamości kulturowej, zwiększenie zainteresowania językiem włoskim, oraz otaczanie szczególną opieką kultury języka włoskiego w nauczaniu szkolnym.

3)      Założenie i dotowania szkoły, biblioteki, kursy języka i kultury włoskiej w Warszawie.

4)      Prowadzenie egzaminów certyfikatowych z języka włoskiego jako obcego.

5)      Rozpowszechnianie włoskich dzieł literackich, podręczników, publikacji, produktów i wydawnictw związanych z kulturą włoską.

6)      Zorganizowanie konferencji, wycieczek kulturalnych oraz wydarzeń artystycznych i muzycznych.

7)      Przyznawanie nagród i stypendiów oraz zorganizowanie wszelkich innych odpowiednich przedsięwzięć mających na celu znalezienie niezbędnych środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej.

8)      Promowanie wszelkich wydarzeń mających na celu zilustrowanie znaczenia języka, kultury i twórczości włoskiego geniuszu i pracy.

2. W celu realizacji zadań statutowych Komitet współpracuje z organami administracji publicznej, misjami dyplomatycznymi, podmiotami gospodarczymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

§ 8. Komitet może prowadzić działalność pożytku publicznego w zakresie:

1)      nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

2)      działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

3)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

4)      turystyki i krajoznawstwa;

5)      działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

6)      promocji i organizacji wolontariatu;

7)      promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

§ 9. 1. Działalność Komitetu opiera się na społecznej pracy jego członków.

2. Komitet do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

3. Komitet może korzystać dla realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w ustawie, ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10. Członkowie. 1. Członkami Komitetu mogą być osoby fizyczne i prawne, mające zdolność do czynności prawnych, dowolnej narodowości, wyznania religijnego lub ideologii politycznej, mające na celu rozpowszechnianie języka i kultury włoskiej za granicą.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Komitetu.

3. Członkowie Komitetu dzielą się na:

1) Członków rzeczywistych,

2) Członków wspierających,

3) Członków honorowych,

4) Członków zasłużonych,

5) Członków studentów.

4. Członkami Komitetu są prawowici członkowie Towarzystwa Dantego Alighieri - Siedziba Główna.

§ 11. Członek Rzeczywisty. Członkiem rzeczywistym Komitetu może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, także mający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12.  1. Członek rzeczywisty Komitetu ma prawo brać udział w życiu Komitetu, a w szczególności:

1)      przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

2)      może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Komitetu,

3)      korzystać z rekomendacji i opieki Komitetu w swojej działalności,

4)      posiadać legitymację i nosić odznaki Towarzystwa Dante Alighieri,

5)      korzystać z lokalu i urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, zaproponowanych przez Komitet do dyspozycji członków z odpowiednią zniżką.

§ 13.  Członek Wspierający. 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna bądź fizyczna zainteresowana działalnością Komitetu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

2. Członek wspierający Komitetu ma prawo do:

1)      uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków;

2)      wypowiadania się i wyrażania opinii oraz wnoszenia uwag do wszystkich organów Stowarzyszenia we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;

3)      korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Komitetu, pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów Komitetu i nie stanowi wobec niego działalność konkurencyjna;

4)      uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Komitetu.

§ 14.  Obowiązki członków. Członkowie rzeczywiści i wspierające Komitetu są zobowiązani:

1)      popierać i aktywnie realizować cele Towarzystwa Dante Alighieri oraz przyczyniać się do wzrostu jego roli i znaczenia,

2)      przestrzegać powszechnie uznanych zasad i norm etycznych oraz postanowień statutu Komitetu i innych dokumentów w tym przepisów statutowych i wykonawczych, uchwał i rozstrzygnięć Towarzystwa Dante Alighieri,

3)      brać udział w Walnych Zgromadzeniach Członków Komitetów, jak i Delegatów w siedzibie głównej Towarzystwa Dante Alighieri w Rzymie, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)      regularnie opłacać składki oraz ponosić dobrowolne świadczenia.

§ 15. 1. Kandydat na Członka Komitetu składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

b) osoby prawne: nazwę, siedzibę, adres, numer Regon, numer NIP, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2. Przyjęcie do Komitetu wymaga pisemnej rekomendacji co najmniej dwóch członków Komitetu, złożenia deklaracji członkowskiej oraz podjęcia przez Zarząd uchwały o nadaniu członkostwa.

3. Zarząd nadaje członkostwo w Komitecie w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

4. Zarząd nie jest zobowiązany do podania uzasadnienia uchwały o odrzuceniu wniosku o nadanie członkostwa. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

§ 16. Członek Honorowy. 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zgromadzenie za szczególne zasługi dla Komitetu.

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka rzeczywistego.

3. Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Komitet, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

4. Członek honorowy ma obowiązki określone w paragrafie 14 za wyjątkiem opłacania składek członkowskich oraz brania udziału w Walnych Zgromadzeniach Członków.

5. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Komitetu. Godność tę Walne Zgromadzenie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalność Komitetu na rzecz krzewienia dialogu międzykulturowego i popularyzacji języka włoskiego, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Komitetu.

6. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Komitetu może być nadana tylko jednej osobie.

7. Do Honorowego Prezesa Komitetu stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym, że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

8. Honorowy Prezes Komitetu ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Komitetu z głosem doradczym. 

§ 17. Członek Zasłużony.  W celu uznania wkładu pracy na rzecz Komitetu zasłużonym członkom Komitetu i innym osobom mającym szczególne zasługi w podnoszeniu świadomości językowej oraz w krzewieniu kultury języka włoskiego, nadaje się godność Członka Zasłużonego Towarzystwa Dante Alighieri.

2. Godność Członka Zasłużonego przyznawana jest przez Siedzibę Główną Towarzystwa Dante Alighieri w Rzymie na wniosek Prezesa Zarządu Komitetu.

3. Nadanie członkowi rzeczywistemu Komitetu godności Członka Zasłużonego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

§ 18. Członek Student. 1. Członkiem Studentem może być każdy uczestnik kursów języka włoskiego oferowanego przez Komitet Towarzystwa Dante Alighieri w Warszawie.

§ 19. 1. Członek student ma prawo do:

1)      uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków bez prawa głosu;

2)      wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;

3)      korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Komitetu, pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów Komitetu i nie stanowi wobec niego działalność konkurencyjną;

4)      uczestnictwa w realizacji programu Komitetu.

2. Postanowienia paragrafu 14 stosuje się odpowiednio.

§ 20. Utrata członkostwa. 1. Utrata członkostwa następuje na skutek dobrowolnej rezygnacji, wykluczenia, śmierci oraz utratę osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Rezygnacja wymaga oświadczenia w formie pisemnej złożonego na ręce Zarządu.

3. Wykluczenie przez Zarząd może nastąpić w przypadku:

1)    działalności członka sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;

2)    pisemnego umotywowanego wniosku co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w punkcie 1;

3)    brak aktywnej działalności w pracach Stowarzyszenia;

4)    zalegania z wpłatą składki członkowskiej przez rok, po uprzednim pisemnym upomnieniu;

5)    utraty praw publicznych.

§ 21. 1. Członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków od decyzji Zarządu o jego wykluczeniu.

2. Odwołanie do Walnego Zgromadzenia musi być złożone pisemnie Zarządowi na co najmniej trzydzieści dni przed Walnym Zebraniem. Zarząd umieszcza odpowiedni punkt w porządku Walnego Zgromadzenia.

3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania od wykluczenia po wysłuchaniu członka, który został wykluczony. Jeżeli członek ten nie przybył na Walne Zgromadzenie, to uchwałę można podjąć bez jego wysłuchania.

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 22. Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd Komitetu,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 23. Postanowienia ogólne. 1. Wyboru Zarządu Komitetu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków spośród członków Komitetu w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Komitecie,

b) pisemnej rezygnacji,

c) odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Prezes Zarządu dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji przez dokooptowanie spośród członków rzeczywistych Komitetu, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. W czasie jednej kadencji maksymalnie połowa składu może zostać dokooptowana do każdego organu. W przypadku konieczności dalszego uzupełnienia niezbędne jest przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków.

6. W przypadku ustąpienia lub utraty członkostwa przez Prezesa Zarządu, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, a funkcję Prezesa Zarządu, do czasu przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, piastuje niedokooptowany członek Zarządu określony w uchwale Zarządu.

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce.

§ 24. 1. Uchwały wszystkich organów Komitetu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§ 25. Walne Zgromadzenie Członków. 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Komitetu. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)       z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b)      z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz honorowi.

2. Walne zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie co najmniej dwa razy w roku, pierwsza tzw. absolutoryjna w terminie do 30 czerwca, druga tzw. budżetowa w terminie do 31 stycznia.

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Pisemne zawiadomienie zostanie wywieszone w siedzibie Komitetu. Członkom zostanie również wysłana wiadomość elektroniczna zawierająca proponowany porządek obrad, planowany termin i miejsce Zgromadzenia.

5. Jeżeli jest to zaznaczone w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w dwóch terminach, z których drugi może nastąpić nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym. W drugim terminie nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum, o którym mowa w § 24 ust. 1. Walne Zgromadzenie Członków odbywające się w drugim terminie nie może zmienić porządku obrad określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4.

6. Uchwała Zarządu zwołująca Walne Zgromadzenie Członków może dopuszczać zdalny udział w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

a)       transmisję obrad w czasie rzeczywistym,

b)      dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zebrania Członków, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,

c)       wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku obrad.

7. Pełnomocnictwa udzielane są wyłącznie na rzecz pozostałych członków i każdy członek nie może być posiadaczem więcej niż dwóch pełnomocnictw.

8. Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 2/3 członków; w tym ostatnim przypadku Walne Zgromadzenie musi zostać zwołane przez Zarząd w ciągu 90 dni od daty żądania członków. Walne Zgromadzenie musi zostać zwołane w przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu oraz w przypadku przewidzianym w art. § 23 ust. 5 niniejszego Statutu.

§ 26. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:

1)      uchwalenie Statutu i jego zmian, przy czym zmiana Statutu może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Członków znajdzie się zapowiedź takich zmian,

2)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych i udzielenie do 30 czerwca absolutorium Zarządowi za poprzedni rok obrotowy,

3)      zatwierdzenie do 31 stycznia planu działania Zarządu na przyszły rok obrotowy,

4)      wybór i odwoływanie członków pozostałych organów Stowarzyszenia,

5)      wybór delegatów na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym zwołanym przez Siedzibę Główną Towarzystwa Dante Alighieri w Rzymie.

6)      mianowanie Członków Honorowych, na wniosek Zarządu, podejmując umotywowane uchwały.

7)      podejmowanie niezbędnych środków naprawczych na wypadek, gdyby Komisja Rewizyjna wykryła uchybienia lub zaniechania w zakresie działania Zarządu zgodnie z postanowieniami § 32 niniejszego statutu.

8)      postanowienie o zakończeniu działalności Komitetu na podstawie postanowień § 38 niniejszego statutu.

9)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Komitetu i przeznaczeniu jego majątku,

10)  podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwości innych organów Stowarzyszenia.

§ 27. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:

a)       z własnej inicjatywy,

b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)       na pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby Członków rzeczywistych.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 90 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 lit. c. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

4. W sprawach nieuregulowanych do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków stosuje się odpowiednio przepisy o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 28. Zarząd Komitetu. 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Komitetu zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Komitet na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

2. Zarząd składa się z Prezesa i 5 Członków Zarządu.

3. Prezes zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu spośród członków rzeczywistych w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

4. Członkowie Zarządu są wybrani w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków rzeczywistych obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.

5. Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się, wybierając spośród członków zarządu co najmniej jednego Wiceprezesa, Sekretarza Generalnego i Skarbnika.

6. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd z zachowaniem postanowień Statutu.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

8. Sekretarz Generalny rejestruje posiedzenia Zarządu i sprawuje pieczę nad bieżącą administracją Komitetu.

9. Skarbnik jest odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych Komitetu, a za swoją pracę odpowiada przed Zarządem.

§ 29. 1. Do kompetencji Zarządu należy:

1)      Prowadzenie ewidencji członków i podejmowanych uchwał.

2)      Opracowywanie propozycji strategii działań Stowarzyszenia.

3)      Decydowanie o przyjęciu i wykluczeniu członków Komitetu.

4)      Ustalenie wysokość składki członkowskiej dla członków rzeczywistych.

5)      Zarządzanie zobowiązaniami księgowo-finansowymi Komitetu.

6)      Ustalenie i realizowanie programu działania Komitetu, zgodnie z postanowieniami § 26.  ust. 1 pkt 3 niniejszego Statutu.

7)      Zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego zgromadzenia członków.

8)      Zawieranie umów o pracę z pracownikami Komitetu.

9)      Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności i prezentowanie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków.

2. Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za całokształt swojej działalności przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

§ 30. Prezes Zarządu. 1. Prezes Zarządu kieruje działalnością Komitetu pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, przewodniczy posiedzeniom Zarządu i organizuje działalność Komitetu, a także zapewnia wykonywanie uchwał Zarządu.

2. Prezes Zarządu pełni swoją funkcję przez 4 lata. Prezes może być wybrany tylko na 2 kolejne kadencje.

3. Prezes może delegować uprawnienia na pozostałych członków Zarządu.

4. W przypadku rezygnacji Prezesa z urzędu wiceprezes przejmie jego funkcje do czasu nowych wyborów.

5. Wybór Prezesa odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia na podstawie otrzymanych nominacji.

§ 31. 1. Zarząd Komitetu obraduje co najmniej cztery razy w roku. Każdy członek Zarządu, który trzy razy z rzędu, pozostaje nieobecny bez usprawiedliwienia na posiedzeniach Zarządu, traci mandat.

2. W jego miejsce Zarząd wybiera nowego członka z mandatem do najbliższego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków. Przy wyborze nowego członka Zarządu § 23 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 32. Komisja Rewizyjna. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Komitetu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Komitetu.

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu. W przedmiocie określonym w ust. 1 stosuje się odpowiednio postanowienie art. 33.

6. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)    kontrolowanie całokształtu działalności Komitetu;

2)    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

3)    prawo żądania od członków i organów Komitetu wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;

4)    prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

5)    zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;

6)    składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Komitetu;

7)    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;

8)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego.

§ 33. 1. Członkowie, którzy chcą zostać powołani na stanowisko Prezesa, członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, muszą przedstawić swoją kandydaturę co najmniej 30 dni przed datą, w której odbędzie się Zgromadzenie, wraz z załączonym planem działania, który zostanie przedstawiony na Zgromadzeniu Wspólników. Nominacje są składane u Sekretarza Generalnego.

2. Członkowie organów Komitetu po wygaśnięciu mandatu są automatycznie uznawani za nominowanych ponownie na tę samą funkcję, chyba że zgłoszą rezygnację z kandydatury.

§ 34. Wszystkie urzędy sprawowane w ramach Komitetu są honorowe i bezpłatne. W ramach realizacji zadań statutowych członkom Komitetu na podstawie decyzji Zarządu przysługuje zwrot poniesionych kosztów, a w szczególności: delegacji, diet, ryczałtu lub zwrotu kosztów podróży, wyżywienia, noclegu osoby delegowanej przez Stowarzyszenie w związku z realizowanym obowiązkami służbowymi, przy uwzględnieniu zasobów i możliwości rzeczowo-finansowych Komitetu.


Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU

§ 35. 1. Majątek Komitetu tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Komitetu.

2. Majątek Komitetu pochodzi ze składek członkowskich, dotacji z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, grantów międzynarodowych, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Komitetu oraz z ofiarności publicznej w tym ze źródeł zagranicznych.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Komitetu.

4. Komitet prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Majątkiem i funduszami Komitetu gospodaruje Zarząd.

§ 36. Komitet może prowadzić działalność statutową nieodpłatną i odpłatną, dochód z działalności jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Komitetu.

§ 37. 1. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych w imieniu Komitetu wymagane są podpisy prezesa i skarbnika.

2. Do reprezentowania Komitetu w sprawach innych niż wymienione w ust. 1, w tym w postępowaniach administracyjnych, uprawniony jest:

1) Prezes Zarządu;

2) dowolna osoba pisemnie upoważniona przez prezesa w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu.

3. Do reprezentowania Komitetu w procesach sądowych uprawniony jest:

1) dowolny członek Zarządu, wskazany w odpowiedniej uchwale Zarządu;

2) upoważniony przez prezesa adwokat, radca prawny lub pracownik Komitetu.

 

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 38. O zmianach niniejszego statutu i o rozwiązaniu Komitetu decyduje Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania, a nadto Komitet rozwiązuje się w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

§ 39. 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Komitetu Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz powołuje Komisję Likwidacyjną złożoną z trzech członków wybranych spośród członków rzeczywistych.

2. Po zakończeniu procedur rozliczeniowych Komisja Likwidacyjna przekazuje pozostałe środki majątkowe na Towarzystwo Dante Alighieri, Siedziba Główna w Rzymie (IT80101070581), 00-186 Piazza Firenze 27, dla realizacji celów instytucjonalnych w Polsce. Towarzystwo Dante Alighieri bierze na siebie ciężar pracy na rzecz zachowania aktywów i wykorzystania ich do celów statutowych Komitetu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.