Polityka prywatnościKomitet Towarzystwa Dante Alighieri w Warszawie dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych.

 

Politykę prywatności dostosowujemy do zmieniających się przepisów i zmian w organizacji i działaniu. Osoby odwiedzające serwisy i korzystające z aplikacji obowiązuje wersja aktualnie dostępna na tej stronie.Polityka prywatności

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Komitet Towarzystwa Dante Alighieri w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Rynek Starego Miasta 15/2, 00-273 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  KRS 0000934305, legitymująca się numerem REGON:520534242 i NIP:5252886224 zwana dalej „SDA” lub „Administrator”.

 

Aby skontaktować się z Administratorem, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: sda.varsavia@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby SDA, to jest: ul. Rynek Starego Miasta 15/2, 00-273 Warszawa.Zakres przetwarzanych danych

 

Podczas współpracy z SDA mogą być przetwarzane są następujące kategorie Twoich danych osobowych:Cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz okres przechowywania danych

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:Odbiorcy danych

 

Administrator może przekazać zebrane dane do podmiotów świadczących usługi na jego rzecz, w szczególności: firmy świadczące usługi IT. Ponadto, podane informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa. Każdorazowo przekazanie takie odbywać będzie się wyłącznie w oparciu o zawartą w tym zakresie umowę lub inną wiążącą podstawę prawną. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

 

Twoje dane osobowe mogą w wyjątkowych sytuacjach zostać przekazane do podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora prowadzących działalność poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, Administrator zadba o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, a brak ich podania uniemożliwi nam zawarcie umowy.

Prawa podmiotów danych

 

Żądanie skorzystania z przysługujących Ci praw możesz kierować za pomocą poczty e-mail na adres: sda.varszawa@gmail.com lub poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora. Kontaktując się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą Administratorowi potwierdzić Twoją tożsamość tak, by osoba nieuprawniona nie uzyskiwała dostępu do Twoich danych.

 

Masz następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych: 


Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które Administrator przechowuje, lub do których ma dostęp. Na Twoje żądanie Administrator wyśle Ci również kopię Twoich danych osobowych, które przetwarza.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Administrator podejmuje racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Powinieneś pamiętać jednak, że jest to wspólna odpowiedzialność Twoja i Administratora. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, powinieneś o tym zawiadomić Administratora.


Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do maszynowego odczytu, jak również prawo do żądania przekazania tych danych innemu Administratorowi, którego wskażesz.


We wskazanych w przepisach przypadkach masz uprawnienie, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych (co dotyczy w szczególności, choć nie wyłącznie sytuacji, gdy wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a Administrator nie będzie miał nadrzędnej prawnie uzasadnionej podstawy przetwarzania lub przetwarzanie odbywa się na cele marketingowe). Uprawnienie to zostanie wykonane przez Administratora bez nieuzasadnionej zwłoki i pod warunkiem, że inne przepisy nie będą nakładać na Administratora obowiązku przetwarzania danych. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania danych.


We wskazanych w przepisach przypadkach i w zależności od indywidualnej sytuacji możesz mieć prawo, by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych (wliczając w to sytuacje, gdy Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes – w szczególności na cele marketingu bezpośredniego). W takich sytuacjach Administrator nie będzie kontynuować przetwarzania, chyba że wykaże istnienie nadrzędnych, ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub dane są niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Masz w każdym czasie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem – w konkretnej sprawie, w której uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone.Profilowanie


Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego oraz adekwatnego kojarzenia Użytkowników, którzy mogą być zainteresowani swoimi usługami, ale decyzje podejmowane na podstawie profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, możliwości korzystania z stronę internetową. Efektem korzystania z profilowania może być np. przesłanie informacji o innym użytkowniku, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanej w ten sposób propozycji.

 

Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronę internetową np. przeglądanie profilu innego użytkownika, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii aktywności na stronę internetową.

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.Zmiany Polityki Prywatności


Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające stronę internetową obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie.