Firmato il protocollo di intesa con la Casa della Cultura della Città Antica

Il presidente del Comitato della Società Dante Alighieri a Varsavia Carlo Paolicelli ha siglato un dichiarazione di cooperazione con la Casa della Cultura della Città Vecchia, rappresentata dal direttore Marcin Jasiński con la vicedirettrice Katarzyna Moskalewicz. La Casa della Cultura della Città Vecchia è un'istituzione culturale della Città Capitale di profilo artistico e letterario, ricca di tradizioni storiche nella formazione dello spirito di libertà degli abitanti Varsavia. Sulla base di questo accordo saranno organizzati progetti culturali ed educativi congiunti che facciano riferimento al dialogo e all'eredità delle relazioni culturali polacco-italiane, che a Varsavia trovano la loro espressione soprattutto nelle arti figurative e nell'architettura; saranno condotte attività tematiche sistematiche in vari campi dell'educazione culturale italo-polacca organizzando letture, conferenze, spettacoli teatrali, concerti, proiezioni di film, mostre ed eventi di promozione della conoscenza della cultura italiana tra gli abitanti di Varsavia.
Carlo Paolicelli, prezes komitetu Towarzystwa Dantego Alighieri w Warszawie, podpisał deklarację współpracy ze Staromiejskim Domem Kultury, reprezentowanym przez dyrektora Marcina Jasińskiego z wicedyrektor Katarzyną Moskalewicz. Staromiejski Dom Kultury jest stołeczną instytucją kultury o profilu artystycznym i literackim, bogatą w historyczne tradycje w kształtowaniu ducha wolności mieszkańców Warszawy. Na podstawie tego porozumienia będą organizowane wspólne projekty kulturalne i edukacyjne, które odnoszą się do dialogu i spuścizny polsko-włoskich stosunków kulturalnych; prowadzone będą systematyczne działania tematyczne w różnych dziedzinach włosko-polskiej edukacji kulturalnej poprzez organizację odczytów, konferencji, spektakli teatralnych, koncertów, pokazów filmowych, wystaw i imprez popularyzujących wiedzę o kulturze włoskiej wśród mieszkańców Warszawy.